آبله میمونی

آبله میمونی

آبله میمونی این بیماری یک بیماری نادر زئونوز است از طریق حیوان به انسان منتقل می‌شود، انتقال انسان به انسان ممکن، اما محدود است. آبله میمون یک بیماری خود محدود شونده است که ۲-۴ هفته به طول می‌انجامد، دلیل نامگذاری این بیماری این است که ویروس عامل آن ابتدا در میمون...
از وزیکول‌های خارج سلولی چه می‌دانید؟

از وزیکول‌های خارج سلولی چه می‌دانید؟

همه چیز درباره وزیکول‌های خارج سلولی وزیکول‌های خارج سلولی وزیکول‌های خارج سلولی (Extracellular vesicles)، اجسام کروی با غشا دولایه لیپیدی هستند که تقریبا توسط همه انواع سلول‌ها به فضای خارج سلولی ترشح یا منتشر می‌شوند و نقش مهمی در ارتباط سلولی، بین سلول‌های دور و...
تنفس هوازی و بی‌هوازی

تنفس هوازی و بی‌هوازی

تنفس هوازی و بی‌هوازی تنفس نیاز به اکسیژن در یک موجود زنده به نوع متابولیسم آن میکروارگانیسم مربوط می‌شود. تولید انرژی با حرکت الکترون‌ها از طریق زنجیره انتقال الکترون (ETC) مرتبط است، اگر پذیرنده نهایی الکترون در انتهای زنجیره، اکسیژن باشد؛ تنفس هوازی نامیده می‌شود....
نیتریک اکسید چیست؟

نیتریک اکسید چیست؟

نیتریک اکسید چیست؟ NO یک بیومولکول گازی، بسیار واکنش پذیر با نیمه عمر کوتاه است که اهمیت آن در بسیاری از فرایندهای کلیدی زیستی مورد مطالعه قرار گرفته است، این مولکول که در اثر تبدیل L-arginine به L-citrulline توسط آنزیم (NOS (Nitric oxide synthases تولید می‌شود، سه...