نیتروسیب

سنجش نیتریک اکساید به روش گریس

نیتریک اکساید از اکسیداسیون درون سلولی ال- آرژینین توسط نیتریک اکساید سنتتازها تولید می‌شود و در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک از جمله تنظیم گشادی-تنگی عروق، ارتباط سلول‌های عصبی و پاسخ‌های ایمنی شرکت دارد. اکسید نیتریت به شدت ناپایدار است و در اثر اکسیداسیون به نیتریت و سپس نیترات تبدیل می‌شود که می‌توان مقدار آن را در سوپرناتانت کشت سلول یا سرم به روش رنگ سنجی گریس تعیین نمود. کیت نیتروسیب N معرف‌های لازم برای سنجش نیتریت را به روش گریس فراهم می‌کند. کیت شامل معرف سولفانیل‌آمید، معرف نفتیل دی آمید و نمونه استاندار نیتریت است. طول عمر مفید محصول ۶ ماه است.

کد محصول، محتویات و قیمت
کد محصول محتویات تعداد تست قیمت (تومان)
۳۲۰۱-۱۰۰ معرف سولفانیل‌آمید (۵ml)
معرف نفتیل دی آمین (۵ml)
PBS بافر (۱۰ml)
نمونه استاندارد (۱ml)
۱۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
۳۲۰۱-۲۰۰ معرف سولفانیل‌آمید (۱۰ml)
معرف نفتیل دی آمین (۱۰ml)
PBS بافر (۱۰ml)
نمونه استاندارد (۱ml)
۲۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰
شیوه نگهداری

ارسال محصول در دمای ۴ تا ۱۵ درجه سانتیگراد انجام می‌شود.

کیت را در یخچال در دمای ۴ درجه و به دور از نور مستقیم نگهداری کنید. برای افزایش زمان نگهداری 

خلاصه دستورالعمل استفاده از کیت

مشروح دستور‌العمل را در اینجا بخوانید. پروتکل کیت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱- هنگام انجام آزمایش نمونه را به دمای اتاق برسانید. در صورت لزوم نمونه‌ها را با بافر رقیق کنید.
۲- مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه‌ها را با تکرار ۳ تایی در هر چاهک پلیت ۹۶ خانه بریزید.
۳- برای تهیه معرف سنجش کیت نیتریک اکساید به اندازه ۹۶ چاهک (یک پلیت)، مقدار ۵ میلی‌لیتر از Reagent A را با مقدار ۵ میلی‌لیتر از Reagent B در Mixing bottle مخلوط کنید و به آرامی هم بزنید تا محلول یکنواخت شود.
۵- برای افزایش پایداری محلول سدیم نیتریت استاندارد این محلول با غلظت ۵۰x تهیه شده است.ابتدا طبق دستورالعمل کیت، آن را به غلظت x۱ (۲mg/ml) برسانید. سپس ۸ سری رقت‌ ۱/۲ از استاندارد تهیه کنید.
۶- به هر چاهک از پلیت ۱۰۰ میکرولیتر نمونه استاندارد، Blank یا نمونه‌های تست اضافه کنید.
۷- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر از معرف را اضافه کنید. با دست یا با استفاده از شیکر کمی تکان دهید تا یکنواخت شود.
۸- با استفاده از میکروپلیت ریدر، جذب نمونه‌ها را در ۵۷۰ نانومتر بخوانید.

نکات کلیدی

* دقت کنید هنگام برداشتن محلول، Reagent A و Reagent B در ظروف اصلی با هم مخلوط نشود.

* دقت کنید که اگر می‌خواهید در چند نوبت سنجش نیتریک اکساید را انجام دهید؛ یکباره همه Reagent A و Reagent B را با هم مخلوط نکنید. چون پس از مخلوط شدن، به شرط نگهداری در تاریکی تنها یک ماه قابل استفاده خواهد بود.

اساس روش گریس

روش گریس (‌Greiss) روشی است که برای سنجش یون نیتریت استفاده می‌شود.
معرف‌های گریس شامل دو جز مشتقات آنیلین و عامل جفت کننده (coupling agent) در یک محلول اسیدی هست. متداولترین ترکیبی که استفاده می‌شود سولفانیل آمید و ان-(۱-نفتیل) اتیلن دی آمین است. این دی‌آمین، جایگزین ۱- نفتیل آمین ساده و ارزانتر شده است زیرا برخلاف نفتیل آمین که مستعد سرطان‌زایی است کم‌خطر است و پیوندهای قطبی‌تری تشکیل می‌دهد که حلالیت بیشتریدر محیط اسیدی دارد. از سایر مشتقات آنیلین‌ قابل استفاده می‌توان به سولفانیلیک اسید، نیتروآنیلین و آمینواستوفنون اشاره کرد. این فرآیند دومرحله‌ای است. طی مرحله اول واکنش گریس، نیتریت با اسید سولفانیلیک واکنش داده و یون دی آزونیوم تولید می‌کند. در مرحله دوم واکنش، این یون با ترکیب ان-(۱-نفتیل) اتیلن دی آمین جفت شده و ترکیبی از مشتقات آزو به رنگ صورتی تولید می‌کند.