تنفس هوازی و بی‌هوازی

تنفس هوازی و بی‌هوازی

تنفس هوازی و بی‌هوازی تنفس نیاز به اکسیژن در یک موجود زنده به نوع متابولیسم آن میکروارگانیسم مربوط می‌شود. تولید انرژی با حرکت الکترون‌ها از طریق زنجیره انتقال الکترون (ETC) مرتبط است، اگر پذیرنده نهایی الکترون در انتهای زنجیره، اکسیژن باشد؛ تنفس هوازی نامیده می‌شود....