نیتریک اکسید چیست؟

نیتریک اکسید چیست؟

نیتریک اکسید چیست؟ NO یک بیومولکول گازی، بسیار واکنش پذیر با نیمه عمر کوتاه است که اهمیت آن در بسیاری از فرایندهای کلیدی زیستی مورد مطالعه قرار گرفته است، این مولکول که در اثر تبدیل L-arginine به L-citrulline توسط آنزیم (NOS (Nitric oxide synthases تولید می‌شود، سه...